لیست مشاغل

مکانیکی و جلوبندی سازی احمدوند شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی سازی احمدوند شهر قدس
 • 09359280320
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی، نبش کوچه حضرت ولیعصر
 • موبایل : 09359280320

مکانیکی و جلوبندی سعید شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی سعید شهر قدس
 • 09365812681 09194116572
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی کوچه مهراب
 • موبایل : 09365812681
 • موبایل : 09194116572

مکانیکی و جلوبندی سعید شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی سعید شهر قدس
 • 09191236419 09355301330
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال
 • موبایل : 09191236419
 • موبایل : 09355301330

مکانیکی و جلوبندی سهیل شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی سهیل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر

مکانیکی و جلوبندی صداقت شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی صداقت شهر قدس
 • 09384848654
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان سجاد
 • موبایل : 09384848654

مکانیکی و جلوبندی صیدی شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی صیدی شهر قدس
 • 09902588834 09906656618
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای بلوار شهید اصغری، خیابان شهدای سرخحصار
 • موبایل : 09902588834
 • موبایل : 09906656618

مکانیکی و جلوبندی فرانس تکنیک شهر قدس
مکانیکی و جلوبندی فرانس تکنیک شهر قدس
 • 09354539517
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، روبروی کوچه صاحب الزمان
 • موبایل : 09354539517

ثبت کسب و کار