لیست مشاغل

خشکشویی برادران حصاری شهر قدس
خشکشویی برادران حصاری شهر قدس
 • 02146851496 09126601326
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان سجاد
 • موبایل : 09126601326

خشکشویی پاک شهر قدس
خشکشویی پاک شهر قدس
 • 09126335157
 • نشانی : شهرقدس، خیابان جمهوری، خیابان تولیدگران، خیابان نشاط
 • موبایل : 09126335157

خشکشویی تک شهر قدس
خشکشویی تک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، انتهای بلوار مرزبانان

خشکشویی جهان تک شهر قدس
خشکشویی جهان تک شهر قدس
 • 02146860917 09195773809
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان جمهوری
 • موبایل : 09195773809

خشکشویی رحمان شهر قدس
خشکشویی رحمان شهر قدس
 • 09353709848 09192400949
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، ابتدای خیابان مالک اشتر
 • موبایل : 09353709848
 • موبایل : 09192400949

خشکشویی سبز شهر قدس
خشکشویی سبز شهر قدس
 • 02146843328 09353278433
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09353278433

خشکشویی سروش شهر قدس
خشکشویی سروش شهر قدس
 • 02146822390 09194617016
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09194617016