لیست مشاغل

سمساری و امانت فروشی پژمان شهر قدس
سمساری و امانت فروشی پژمان شهر قدس
 • 09127652476
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، در محدوده ی کوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09127652476

سمساری و امانت فروشی جوان شهر قدس
سمساری و امانت فروشی جوان شهر قدس
 • 09331481386 09361794749
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) پس از سه راهی، در محدوده ی کوچه پرستو
 • موبایل : 09331481386
 • موبایل : 09361794749

سمساری و امانت فروشی خانه سبز شهر قدس
سمساری و امانت فروشی خانه سبز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی کوچه شهید فرخی

سمساری و امانت فروشی رضوانی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی رضوانی شهر قدس
 • 09121626323
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، کوچه دکترحسابی
 • موبایل : 09121626323

سمساری و امانت فروشی سیاه کالی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی سیاه کالی شهر قدس
 • 09191936496
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، کوچه دکترحسابی
 • موبایل : 09191936496

سمساری و امانت فروشی عظیم خانی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی عظیم خانی شهر قدس
 • 09397783262
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیهکوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09397783262

سمساری و امانت فروشی علی شهر قدس
سمساری و امانت فروشی علی شهر قدس
 • 09198070067
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، در محدوده ی کوچه گلستان
 • موبایل : 09198070067

ثبت کسب و کار