لیست مشاغل

ندا تربیت انزابی - کارشناس مامایی شهر قدس
ندا تربیت انزابی - کارشناس مامایی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار آزادی، انتهای خیابان عمارت(شهیدقربانی)، روبروی خیابان شاه بداغیان، ساختمان پزشکان عمارت

نسیمه ستایش- فوق لیسانس مامایی شهر قدس
نسیمه ستایش- فوق لیسانس مامایی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، ساختمان پزشکان رازی

نیلوفرسادات بنی الحسینی- مامایی و خدمات دوران بارداری شهر قدس
نیلوفرسادات بنی الحسینی- مامایی و خدمات دوران بارداری شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، نبش خیابان مالک اشتر