لیست مشاغل

محمدحسین مرادی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمدحسین مرادی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

محمدرضا امامی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمدرضا امامی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

محمدصادق ساعدی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمدصادق ساعدی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)

محمدعلی کوزه گر داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمدعلی کوزه گر داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : محمدعلی نام خانوادگی : کوزه گر تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

محمدهوشنگ عبادی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمدهوشنگ عبادی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

محمود کاوه نیا داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
محمود کاوه نیا داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

مرتضی سلطانیار داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
مرتضی سلطانیار داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)