لیست مشاغل

هادی اختری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
هادی اختری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
  • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
  • نشانی : حوزه مشق

هادی جمشیدیان داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
هادی جمشیدیان داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
  • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
  • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

یوسف غلامپور داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
یوسف غلامپور داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
  • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
  • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)