لیست مشاغل

جواد مومنی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
جواد مومنی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

حامد نجفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حامد نجفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)
 • نشانی : تائید صلاحیت شد

حجت الله خزایی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حجت الله خزایی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)

حسن سلطانی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حسن سلطانی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : تائید صلاحیت شد
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)

حسن شیخیانی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حسن شیخیانی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)
 • نشانی : تائید صلاحیت شد

حسین اشرفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حسین اشرفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : حسین نام خانوادگی : اشرفی تاریخ تولد : 1349 وضعیت تاهل: متاهل تحصیلات : دکترا شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

حسین بابایی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
حسین بابایی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)