لیست مشاغل

روژان ابراهیمی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
روژان ابراهیمی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق

زهرا حسینی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
زهرا حسینی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

زهرا حیدری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
زهرا حیدری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (شهرقدس - شهریار - ملارد)
 • نشانی : تائید صلاحیت شد

زینب اصغری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
زینب اصغری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

سجاد احمدزاده داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
سجاد احمدزاده داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق

سجاد مطهری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
سجاد مطهری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

سمیه زمانی تپه داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
سمیه زمانی تپه داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅سمیه زمانی تپه داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)