لیست مشاغل

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شفای قدس شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شفای قدس شهر قدس
 • 02146881691
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع غربی

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی شمالی

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، کوچه شهید کاظم زاده

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • 09902032187 09357143390
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی
 • موبایل : 09902032187
 • موبایل : 09357143390

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • 02146871532 09373726200
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09373726200

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر نوید سبز رهایی شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر نوید سبز رهایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)