لیست مشاغل

واحد مقاومت ابن سینا شهر قدس
واحد مقاومت ابن سینا شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان کاج(دکتر شریعتی)

واحد مقاومت امیدان شهر قدس
واحد مقاومت امیدان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان جمهوری

واحد مقاومت امیدان شهید مرتضوی شهر قدس
واحد مقاومت امیدان شهید مرتضوی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، بعد از خیابان سجاد

واحد مقاومت بسیج - پویندگان بنت الهدی شهر قدس
واحد مقاومت بسیج - پویندگان بنت الهدی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، انتهای خیابان شهید عالمی، کوچه علامه دهخدا

واحد مقاومت پویندگان آزادگان 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان آزادگان 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، بعد از خیابان سجاد

واحد مقاومت پویندگان حضرت خدیجه  شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان حضرت خدیجه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، انتهای کوچه احمدی زمانی

واحد مقاومت پویندگان شهدای کاوسیه 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان شهدای کاوسیه 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، بعد از خیابان مبارزان