لیست مشاغل

واحد مقاومت پویندگان آزادگان 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان آزادگان 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، بعد از خیابان سجاد

واحد مقاومت پویندگان حضرت خدیجه  شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان حضرت خدیجه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، انتهای کوچه احمدی زمانی

واحد مقاومت پویندگان شهدای کاوسیه 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پویندگان شهدای کاوسیه 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، بعد از خیابان مبارزان

واحد مقاومت پیشگامان ابوتراب 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پیشگامان ابوتراب 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، انتهای خیابان ابریشم، روبروی خیابان نیستان

واحد مقاومت پیشگامان ابوتراب 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پیشگامان ابوتراب 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، انتهای خیابان ابریشم، قبل از خیابان نیستان

واحد مقاومت پیشگامان تربیت 1و2 شهر قدس
واحد مقاومت پیشگامان تربیت 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان قناری، در محدوده ی کوچه عرفان

واحد مقاومت پیشگامان شهید آوینی 1و2  شهر قدس
واحد مقاومت پیشگامان شهید آوینی 1و2 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان ابریشم، خیابان مهستان، روبروی کوچه مهستان دوم

ثبت کسب و کار