لیست مشاغل

هیدرولیک حامد شهر قدس
هیدرولیک حامد شهر قدس
  • تعمیر جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک 09388308351
  • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه
  • موبایل : 09388308351

واشربری قدس شهر قدس
واشربری قدس شهر قدس
  • 09121615239
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، خیابان آیت اله مدنی
  • موبایل : 09121615239