لیست مشاغل

کانال سازی غلامی شهر قدس
کانال سازی غلامی شهر قدس
 • 02146822411 09198328331 09308866036
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09198328331
 • موبایل : 09308866036

جوشکاری و آهنگری شهر قدس
جوشکاری و آهنگری شهر قدس
 • 09129413935
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09129413935

جوشکاری و حفاظ سازی آریا شهر قدس
جوشکاری و حفاظ سازی آریا شهر قدس
 • 09197205239
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی کوچه جعفریان
 • موبایل : 09197205239

کارگاه آهنگری داریوش شهر قدس
کارگاه آهنگری داریوش شهر قدس
 • 09351970150
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی کوچه شاهقلی
 • موبایل : 09351970150

قطعات فلزی فرجی شهر قدس
قطعات فلزی فرجی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی خیابان آزادگان

آهنگری محله شهر قدس
آهنگری محله شهر قدس
 • 09122659256
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، روبروی پارک
 • موبایل : 09122659256

تراشکاری رضا شهر قدس
تراشکاری رضا شهر قدس
 • 02146825025 09127046812
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09127046812