لیست مشاغل

کانال سازی کولر شهر قدس
کانال سازی کولر شهر قدس
 • 02146821887 09126643685
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان صاحب الزمان
 • موبایل : 09126643685

جوشکاری آرمین شهر قدس
جوشکاری آرمین شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازچهارراه صاحب الزمان

تراشکاری کامران شهر قدس
تراشکاری کامران شهر قدس
 • 09126767348
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی خیابان گودرزی
 • موبایل : 09126767348

جوشکاری سیلندر محمد شهر قدس
جوشکاری سیلندر محمد شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی خیابان گودرزی

تعمیرکاری و تراشکاری جک البرز شهر قدس
تعمیرکاری و تراشکاری جک البرز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی، روبروی کوچه مهرگان

میل لنگ تراشی و تراشکاری برکو شهر قدس
میل لنگ تراشی و تراشکاری برکو شهر قدس
 • 02146826166
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی

جوشکاری و اگزوز محمدی شهر قدس
جوشکاری و اگزوز محمدی شهر قدس
 • 09122637206
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی
 • موبایل : 09122637206