لیست مشاغل

کانال سازی شهرام شهر قدس
کانال سازی شهرام شهر قدس
 • 09123446442
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09123446442

اگزوز و رادیاتورگرامی شهر قدس
اگزوز و رادیاتورگرامی شهر قدس
 • 09359502088
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09359502088

بورس آهن آلات رستمی شهر قدس
بورس آهن آلات رستمی شهر قدس
 • 02146823466 09122618740
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09122618740

کارگاه آهنگری دمیرچیلو شهر قدس
کارگاه آهنگری دمیرچیلو شهر قدس
 • 09127698851
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، ابتدای بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه شقاقی
 • موبایل : 09127698851

خرید و فروش ضایعات شهر قدس
خرید و فروش ضایعات شهر قدس
 • 09123860521
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، نبش خیابان شهید حسن علی
 • موبایل : 09123860521

دنیا ی فلز برادران خانی شهر قدس
دنیا ی فلز برادران خانی شهر قدس
 • 02146866338 09121626078 09127012194
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، بعد ازخیابان شهید حسن علی
 • موبایل : 09121626078
 • موبایل : 09127012194

بورس آهن آلات برادران خاوری شهر قدس
بورس آهن آلات برادران خاوری شهر قدس
 • 02146896823 09127650681
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، بعد ازخیابان شهید حسن علی
 • موبایل : 09127650681