لیست مشاغل

حسین حاجی زاده تبریزی- دندانپزشک شهر قدس
حسین حاجی زاده تبریزی- دندانپزشک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، در محدوده ی کوچه مدرسه

حلما صفاخیر- کارشناس مامایی شهر قدس
حلما صفاخیر- کارشناس مامایی شهر قدس
 • ساختمان پزشکان
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، قبل از سه راه قدس، ساختمان پزشکان دکتر تبریزی

خدمات دندانپزشکی و دندانسازی شهر قدس
خدمات دندانپزشکی و دندانسازی شهر قدس
 • 02146881600
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)

خدیجه رحمانی - زنان و مامایی شهر قدس
خدیجه رحمانی - زنان و مامایی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، ساختمان پزشکان مهر

داروخانه شهر قدس
داروخانه شهر قدس
 • 02146070240
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی

داروخانه شهر قدس
داروخانه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

داروخانه پیام شهر قدس
داروخانه پیام شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان کاج(دکتر شریعتی)، خیابان جنت