لیست مشاغل

تاسیسات و خدمات فنی بهزاد شهر قدس
تاسیسات و خدمات فنی بهزاد شهر قدس
 • 02146897194 09351795972
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی
 • موبایل : 09351795972

الکترو دیمن شهر قدس
الکترو دیمن شهر قدس
 • تعمیر تجهیزات برق صنعتی و روشنایی 02146852350 09121197603
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، نبش خیابان گلبرگ شمالی
 • موبایل : 09121197603

لوازم بهداشتی و ساختمانی اسماعیلی شهر قدس
لوازم بهداشتی و ساختمانی اسماعیلی شهر قدس
 • 02146815685 02146897412 09129171884
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، بعد از کوچه دردانه
 • موبایل : 09129171884

ابزارصنعتی ملل شهر قدس
ابزارصنعتی ملل شهر قدس
 • 09394562100 09120231033
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09394562100
 • موبایل : 09120231033

لوازم بهداشتی و ساختمانی برادران میرزایی شهر قدس
لوازم بهداشتی و ساختمانی برادران میرزایی شهر قدس
 • 02146802214 09122605641
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09122605641

المنت البرز شهر قدس
المنت البرز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

اتوماسیون برق صنعتی دلتا صنعت قدس شهر قدس
اتوماسیون برق صنعتی دلتا صنعت قدس شهر قدس
 • 02146874373 09125642987
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09125642987